بیانیه

بدینوسیله اعلام میدارم اینجانب میلاد کارآموز هیچ گونه مصاحبه ایی با روزنامه کیهان لندن و هیچ نشریه و روزنامه دیگری درباره اثرم در نمایشگاه فوکوس ایران ۳ از بنیاد فرهنگ نداشته ام و انچه از زبان من در این نشریه آورده شده صرفا حاصل ترجمه جهت دار و غلو شده از گفتگو های پراکنده ام در مجامع خصوصی میباشد. لازم به .توضیح است این اعتراض به نشریه کیهان لندن اعلام شده و خواستار تغییر و یا حذف مقاله گشته ام

۹۷ میلاد کاراموز ۰۰:۳۰ بامداد ۸ بهمن